Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Nyheder


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Kvindekøn døde 1886
Kvindekøn døde 1886
Kilde: Ann Vibeke Knudsen:


Se flere spændende foto på fotohistorie  
  19 dec. 2019
Thomas Christian Stefansen
Thomas Christian Stefansen
 
  21 jan. 2019
Edvard Emil Beuse
Edvard Emil Beuse
Foto: Korsør Slægtshistorisk Forening

Kig ind og se hvad slægtforskerne i Korsør kan tilbyde 
  21 jan. 2019
Bernhard Marius Hilmark Hansen
Bernhard Marius Hilmark Hansen
 
  21 jan. 2019
Andrea Cathrine Probst
Andrea Cathrine Probst
 
  21 jan. 2019

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Dødsattest 1935 frederiksværk
Dødsattest 1935 frederiksværk
 
  28 mar. 2020
Dødsattest 1922 Frederiksværk
Dødsattest 1922 Frederiksværk
 
  28 mar. 2020
Dødsattest 1907 København
Dødsattest 1907 København
Adresse: Kronborggade (Nørrebro) 14
Om dødsfaldet/begravelsen
Dødsårsag: Tuberculosis colli

Fra (kapel): Assistens Kirkegård, (Kapel, Lighus, Ligkapel) AssKap
Sogn: Sankt Stefans
Til (kirkegård): Assistens Kirkegård 
  25 mar. 2020
Dødsattest 1908
Dødsattest 1908
Adresse: Lombardigade (Amager Øst) 15

Dødsårsag: Nedstyrtning fra vindue (Faldet ud af vinduet)
Døds-/findested: Sundby Hospital (1902-), Italiensvej

Fra (kapel): Sundby Kirkegårds Kapel
Sogn: Filips
Til (kirkegård): Sundby Kirkegård 
  24 mar. 2020
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Jeppe Lauritsen Nahmensen
Fødselsdato: 28-07-1822
År for krigsdeltagelse: 1849-50 (I styrkelisten for Fyns Intendantur af 1/6 49 som Sygesergent på [kanikkelæses]
Afdeling: Først som sygesergent og fik siden krigsministeriets tiladelse at blive stillet.
Kompagni: Ved Trændepotet som stillingsmand, som skyldbogen udviser.
Tjenestenummer: No 1189
Tjenestegørende: 1849 og 20. oktober 1851
Grad: Først som Sygesergent frivillig og så stillet som Trænkusk. fml. beret.
Såret: Nej
Lazaret: I Slagelse
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS og afdeling: Har været, men er gået ud af det formedelst min kones forflyttelse som Jordmoder, har stået i Storheding filial.
Nuværende stilling: Klodsmager og træskomager
Bopæl: Almind pr Kolding, Vejle amt
Adresse: J.L. Nahmensen, klodsmager, Almind pr Kolding
Yderligere: Født i Haderslev i det Slesvigske

Generalstaben.

Berettiget, Stiernholm 
  23 mar. 2020

Kirkebog

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Kirkelig viet 1883
Kirkelig viet 1883
Ramløse 
     28 mar. 2020
Fødte kvindekøn 1861
Fødte kvindekøn 1861
Ramløse 
     28 mar. 2020
Kvindekøn døde 1907
Kvindekøn døde 1907
København 
     25 mar. 2020
Fødte mandskøn 1831
Fødte mandskøn 1831
Ørslev 
     22 mar. 2020
Kirkelig viet 1851
Kirkelig viet 1851
Roskilde 
     22 mar. 2020

Historier

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Dannebrogsmand 1927
Dannebrogsmand 1927
Veteran Jens Christensen
Levnedsbeskrivelse.
Jeg er født i Volling Sagn, Viborg Amt den 11. august 1841.
Da jag var 7 år gammel, Kom jeg ud at tjene. Jeg husker tydeligt treårskrigens Tid (1848-50).
Min Skolegang var til Balling Skole. Efter Konfirmationen blev jeg tjenestekarl. Tjente på Lille Egeborg, da krigen 1864 udbrød. Blev udskrevet til hæren og rejste over Ålborg til København. Efter Rekrutskolen gjorde jeg tjeneste på Als fra 3. Maj 1864. Senere på Fyn og i Fredericia.
Efter krigen tog jeg Plads som Avlskarl. I 4 år bestyrede jeg en gård i Vejby. 1873 blev jeg gift og forpagtede en Gård i Ejstrup. I 1883 købte jag min Kones Fødegård i Ejstrup. I 1895 døde min Kone af et hjerteslag. I 1897 giftede jeg mig med min afdødes kones søster. I 1908 døde min 2. Kone.
I mit første ægteskab havde jeg 3 Børn: Torolf Kristensen, Lærer i Vinkel ved Viborg. Magnus Kristensen, Lagerforvalter ved F.D.B. i Skive. Dagmar Kristensen, gift med Valdemar Bertelsen, Lem.
I 1914 solgte jeg min gård i Ejstrup for 27.000 Kroner. I 1916 Flyttede jeg til Skive.
Jeg bor hos min søn Magnus og svigerdatter Mette Kristensen. De har 7 Børn, som et min daglige Glæde. Offentlige bestillinger har jeg ikke haft videre af.
Nu stunder det mod Afslutningen.
Jeg kommer når den store mester kalder.
Jens Kristensen 
  9 okt. 2017
Dannebrogsmand 1918
Dannebrogsmand 1918
Værft arbejdsmand i Ekvipageafdelingen
Hans Peter Ludvig Hansen
Levnedsbeskrivelse

Jeg er født i Rørvig den 28. December 1856 som søn af Lods og Gaardmand Hans Jensen og Hustru Bodil. Efter min Konfirmation i Aaret 1871 gik jeg til Søs som Kok, Jungmand og Matros med Sejlskibe i Fart pa Nord og Østersøen i 3 Aar, hvorefter jeg lærte Snedkerprofessionen. Efter udstaaet Læretid gik jeg atter til Søs i Egenskab af Tømmermand, Baadsmand og 2den Styrmand med Sejl ogDampskibe i Fart paa Nord og Sydamerika samt Afrikas Vestkyst
Under men Sejlads til disse Lande oplevede jeg meget af Interesse, og enkelt af disse Rejser skete under vanskelige og farefulde Forhold (Lidelsen og Savn, Pest om Bord, Mangel paa Proviant og Grundstødninger).
I Aaret 1882 lod jeg mig afmønstre for at aftjene min Værnepligt ved Søværnet som befaren Matros, under denne var jeg udkommanderet med Torpedobaad nr. 1 og Panserbatteriet Odin.
Efter min Hjemsendelse fra Tjenesten fik jeg Arbejde paa Orlogsværftet (Flaaden) i ca. 1 Aar, hvorefter jeg blev antaget som Værfts Arbejdsmand i Ekvipageafdelingen den 1. Oktober 1883, og som saadan forrettede jeg Tjeneste i de første 6 Aar som Telefonist i Nyholms Vagten og Resten af min Tjenestetid som Bud hos Ekvipagemesteren.
Den 29. Januar 1909 modtag jeg Hæderstegnet for 25 Aars god Tjeneste ved Søværnet og Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1918
I Aaret 1883 – den 30. September – indgik jeg Ægteskab med Ane Dorthea, født Hansen, Datter af Fisker Hans Jeppesen og Hustru Maren.
Jeg har 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, som alle leve, men min Hustru døde i 1911
Hans Peter Ludvig Hansen
Værftsarbejdsmand i Ekvipage Afd. 
  9 okt. 2017
Aftægtskontrakt
Aftægtskontrakt
Jeg underskrevne Jens Hansen tilstaar og hermed vitterliggør. at jeg I dag ved at have skrevet Skjøde paa Gaarden Matr. No.24 A. Rørvig, derved har forpligtet mig til, ligesom jeg har forpligtet efterfølgende Eiere af bemeldte Ejendom at tilsvare mine Forældre. Hans Jensen og Bodil Jensen følgende for deres Livstid gjældende

1. I de tre vestre Fag af den til Gaarden hørende Stuebygning er jeg pligtig til paa min Bekostning at indrette for mine Forældre en passende Aftægtsboliq bestaaende af Stue, Kjøkken og pisekammer samt en egen Skorsten og egen Indgang. I Stuen lader jeg opsætte en Kakkelovn og indretter i det hele taget Boligen efter mine Forældres egen Anvisning og saadan, som de ønske det, ligesom mine Forældre naturligvis er berettigede til at udtage af Gaardens Bohave, hvad de formener at have brug for paa Aftægten og forøvrigt raade over efter forgodtbefindende. Nær ved Aftægtsboligen, paa et for mine Forældre bekvemt Sted, giver jeg dem plads til Ildebrændsel i et særligt aflukket Rum, hvortil kun mine Forældre have adgang og nøgIer. Denne Aftægtsbolig holdes aarligt vedlige af Gaardens Eier saavel udvendig som indvendig uden udgift for mine Forældre i nogen Henseende.
Til Havejord udlægger jeg mine Forældre en Tredjedel af Gaardens Have fra den Nordre Ende, hvilken Jord mine Forældre gjøre sig saa nyttig, som de ville og kunne det. Det er i øvrigt en Selvfølge, at mine Forældre at beholde deres Ret til fri og uhindret Adgang overalt paa Eiendommen, dens Mark og Eng, samt Ret til Afbenyttelse af de overalt værende Indretninger, navnlig til af Gaardens Vand at tage det fornødne til eget brug.
2. Til Underholdning for mine Forældre leverer jeg eller Gaardens efterfølgende Eiere dem aarlig, saa længe de leve, følgende DeIe in Natura, nemlig:
4 Tdr Rug
2 Tdr toradet byg
4 Skjæpper Malt
2 Skjæpper Hvede
3 Tdr.Kartofler
6 Lispund fersk og godt Flæsk
6 Pund Fedt
2 slagtede fede Gæs
2 Lispund Faarekjød
12 pund ost og kontant 160 Kroner, skriver et Hundrede Tredsindstyve Kroner. Endvidere ugentlig 3 Pund nykjernet Smør og daglig 2 Potter nymalket Mælk i Tiden Maj til November og 1 Pot nymalket Mælk i Tiden November til Maj.
Foranstaaende Aftægtsydelser, der skulle være i enhver Henseende af gode og forsvarlige Varer og tilbringes mine ForæIdre ind i deres Bolig, bliver at levere til føIgende Tider, nemlig: Pengene, Fødevarerne og MaItet med Halvdelen hver 1.Maj og Halvdelen 1.November. De øvrige DeIe ved Markedstid eller kort forinden, hvis mine Forældre ønske det.
Endeligen er Gaardens Eier pligtig tiI at græsse og fodre 2 Faar og deres Yngel, saaledes som disse hvert Aar er, hvilke Faar og Yngel mine Forældre alene have Raadiqhed over. 
  18 okt. 2016
Jordemoder 1834
Jordemoder 1834
Fastansat Jordemoder "Madam" Dithmer, født Sofie Marie Columsee Født i Roskilde, gift Smith, senere gift med Murermester Hans Peter Dithmer, Holbæk
=====================
Eksamensprotokol over Jordemoderelever 3 .0ktober 1834:
Sofie "Smiths Kone": Eksamineret af Fenger Saxtorph og Hoppe .
=====================
Fra "Danmarks Jordemødre" af W Nellemose: Jordemoder eden.

Jeg lover og sværger, at jeg altid vil ha en Gud for Øie i mit fremtidige Kald og af yderste Flid troligen hjælpe Enhver, som min Hjælp begjærer, saavel den Fattige som den Rige. At jeg varligen vil omgaaes med baade Moderen og Fosteret, saa at dem ved min Uagtsomhed eller Forsømmelighed ingen Skade maa tilføies. At jeg ingen Fødsel i Dølgsmaal eller Barnemord vil for tie, som mig kan forekomme, men paa behørige Steder det tilkjendegive, hvem det end maatte være uden Persons Anseelse. At jeg endelig i det mig anbetroede Kald, saavel som i Liv og Levned mig saaledes forholde efter den mig givne Instrux, at Ingen med Guds Hjælp skal have Aarsag i nogen Maade sig over mig besvære.
Saa sandt Hjælpe mig Gud og Hans hel lige Ord. 
  10 mar. 2015
Holbæk Byråd 1892
Holbæk Byråd 1892
Rådhuset fra 1844 havde altid været for lille og efter 1900 blev lokaleforholdene helt umulige. Så kom der i 1908 en forespørgsel fra justitsministeriet om, hvorledes man vilde indrette lokaler til Landsretten, når den i Holbæk skulle nævningedomstol, og samtidig henstillede fængselsvæsnet, at der blev opført en ny arrestbygning. Byråd og amtsråd besluttede da i fællesskab at bygge et nyt rådhus. Beliggenheden diskuteres, men man bestemte sig for en grund i det gamle rådhuses have udvidet med et areal fra fattiggårdens og friskolens haver, egentlig en underlig beliggenhed bag ved byen, i stedet for oppe på hovedgaden. (I 1901 afslog de to råd et meget billigt tilbud om ”postgårdens” gamle grunde til opførsel af et rådhus.) Byrådet vedtog byggeriet den 17. december 1908, og efter anbefaling af Martin Nyrop antoges tegninger og planer af arkitekt Vilh. Fischer (søn af blikkenslager P.I. Fischer, Holbæk.) Arbejdet overtoges af tømmer V. Asmussen og murermester H.P. Dithmer og 18. september 1909 nedlagdes grundstenen. Som konduktør medvirkede arkitekt Vilh. Olsen. Resultatet blev et smugt og festligt hus i Nyrops stil, nok mere festligt end pragtisk indrettet til den daglige administration. Udgifterne androg 278.784 kr., hvoraf byen udredte ca. 89.000 kr. 
  10 mar. 2015

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I1925 
Dreisig, Christian Christiansen 
f. 20 aug. 1845  Blistrup, Frederiksborg  29 mar. 2020
I2422 
Pedersen, Ellen Kirstine 
f. 2 jul. 1861  Ramløse  28 mar. 2020
I2444 
Dreisig, Knudsine Allemine 
f. 3 feb. 1907  Vinderød  28 mar. 2020
I728 
Winkelmann, Ellen 
f. 30 maj 1891  København  25 mar. 2020
I206 
Oppenhagen, Just 
f. 16 feb. 1793  Fredericia  25 mar. 2020

Familier
     
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Mors Navn   Gift   Sidst ændret 
 F754 
 I1925  Christian Christiansen Dreisig  I2436  Laurine Christiansen  2 nov. 1868  29 mar. 2020
 F751 
 I2425  Lars Peder Nielsen  I2422  Ellen Kirstine Pedersen  2 feb. 1883  28 mar. 2020
 F2342 
 I7312  Johan Wilhelm August Winkelmann  I7313  Ane Kirstine Larsdatter  9 feb. 1810  22 mar. 2020
 F2341 
 I1511  Johan Christian Ulrik Gedde  I7309  Martha Marie Kathrine Hansen    19 mar. 2020
 F2340 
 I5853  Peter Cornelius Zibrandtsen  I7308  Hedevig Martha Marie Hansen    18 mar. 2020


Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Bendt Johansen.