Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Nyheder


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Kvindekøn døde 1886
Kvindekøn døde 1886
Kilde: Ann Vibeke Knudsen:


Se flere spændende foto på fotohistorie  
  19 dec. 2019
Thomas Christian Stefansen
Thomas Christian Stefansen
 
  21 jan. 2019
Edvard Emil Beuse
Edvard Emil Beuse
Foto: Korsør Slægtshistorisk Forening

Kig ind og se hvad slægtforskerne i Korsør kan tilbyde 
  21 jan. 2019
Bernhard Marius Hilmark Hansen
Bernhard Marius Hilmark Hansen
 
  21 jan. 2019
Andrea Cathrine Probst
Andrea Cathrine Probst
 
  21 jan. 2019

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Lægdsrulle 1892
Lægdsrulle 1892
 
  18 feb. 2020
Lægdsrulle 1920
Lægdsrulle 1920
 
  18 feb. 2020
Dødsattest 1913
Dødsattest 1913
København 
  18 feb. 2020
Dødsattest 1933
Dødsattest 1933
København 
  18 feb. 2020
Dødsattest 1922
Dødsattest 1922
København 
  18 feb. 2020

Kirkebog

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Fødte kvindekøn 1863
Fødte kvindekøn 1863
Kværkeby 
     18 feb. 2020
Kirkelig viet 1871
Kirkelig viet 1871
Hillerød 
     18 feb. 2020
Kirkelig viet 1904
Kirkelig viet 1904
København 
     17 feb. 2020
Fødte mandskøn 1905
Fødte mandskøn 1905
København 
     17 feb. 2020
Mandskøn døde 1916
Mandskøn døde 1916
København 
     15 feb. 2020

Historier

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Dannebrogsmand 1927
Dannebrogsmand 1927
Veteran Jens Christensen
Levnedsbeskrivelse.
Jeg er født i Volling Sagn, Viborg Amt den 11. august 1841.
Da jag var 7 år gammel, Kom jeg ud at tjene. Jeg husker tydeligt treårskrigens Tid (1848-50).
Min Skolegang var til Balling Skole. Efter Konfirmationen blev jeg tjenestekarl. Tjente på Lille Egeborg, da krigen 1864 udbrød. Blev udskrevet til hæren og rejste over Ålborg til København. Efter Rekrutskolen gjorde jeg tjeneste på Als fra 3. Maj 1864. Senere på Fyn og i Fredericia.
Efter krigen tog jeg Plads som Avlskarl. I 4 år bestyrede jeg en gård i Vejby. 1873 blev jeg gift og forpagtede en Gård i Ejstrup. I 1883 købte jag min Kones Fødegård i Ejstrup. I 1895 døde min Kone af et hjerteslag. I 1897 giftede jeg mig med min afdødes kones søster. I 1908 døde min 2. Kone.
I mit første ægteskab havde jeg 3 Børn: Torolf Kristensen, Lærer i Vinkel ved Viborg. Magnus Kristensen, Lagerforvalter ved F.D.B. i Skive. Dagmar Kristensen, gift med Valdemar Bertelsen, Lem.
I 1914 solgte jeg min gård i Ejstrup for 27.000 Kroner. I 1916 Flyttede jeg til Skive.
Jeg bor hos min søn Magnus og svigerdatter Mette Kristensen. De har 7 Børn, som et min daglige Glæde. Offentlige bestillinger har jeg ikke haft videre af.
Nu stunder det mod Afslutningen.
Jeg kommer når den store mester kalder.
Jens Kristensen 
  9 okt. 2017
Dannebrogsmand 1918
Dannebrogsmand 1918
Værft arbejdsmand i Ekvipageafdelingen
Hans Peter Ludvig Hansen
Levnedsbeskrivelse

Jeg er født i Rørvig den 28. December 1856 som søn af Lods og Gaardmand Hans Jensen og Hustru Bodil. Efter min Konfirmation i Aaret 1871 gik jeg til Søs som Kok, Jungmand og Matros med Sejlskibe i Fart pa Nord og Østersøen i 3 Aar, hvorefter jeg lærte Snedkerprofessionen. Efter udstaaet Læretid gik jeg atter til Søs i Egenskab af Tømmermand, Baadsmand og 2den Styrmand med Sejl ogDampskibe i Fart paa Nord og Sydamerika samt Afrikas Vestkyst
Under men Sejlads til disse Lande oplevede jeg meget af Interesse, og enkelt af disse Rejser skete under vanskelige og farefulde Forhold (Lidelsen og Savn, Pest om Bord, Mangel paa Proviant og Grundstødninger).
I Aaret 1882 lod jeg mig afmønstre for at aftjene min Værnepligt ved Søværnet som befaren Matros, under denne var jeg udkommanderet med Torpedobaad nr. 1 og Panserbatteriet Odin.
Efter min Hjemsendelse fra Tjenesten fik jeg Arbejde paa Orlogsværftet (Flaaden) i ca. 1 Aar, hvorefter jeg blev antaget som Værfts Arbejdsmand i Ekvipageafdelingen den 1. Oktober 1883, og som saadan forrettede jeg Tjeneste i de første 6 Aar som Telefonist i Nyholms Vagten og Resten af min Tjenestetid som Bud hos Ekvipagemesteren.
Den 29. Januar 1909 modtag jeg Hæderstegnet for 25 Aars god Tjeneste ved Søværnet og Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1918
I Aaret 1883 – den 30. September – indgik jeg Ægteskab med Ane Dorthea, født Hansen, Datter af Fisker Hans Jeppesen og Hustru Maren.
Jeg har 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, som alle leve, men min Hustru døde i 1911
Hans Peter Ludvig Hansen
Værftsarbejdsmand i Ekvipage Afd. 
  9 okt. 2017
Aftægtskontrakt
Aftægtskontrakt
Jeg underskrevne Jens Hansen tilstaar og hermed vitterliggør. at jeg I dag ved at have skrevet Skjøde paa Gaarden Matr. No.24 A. Rørvig, derved har forpligtet mig til, ligesom jeg har forpligtet efterfølgende Eiere af bemeldte Ejendom at tilsvare mine Forældre. Hans Jensen og Bodil Jensen følgende for deres Livstid gjældende

1. I de tre vestre Fag af den til Gaarden hørende Stuebygning er jeg pligtig til paa min Bekostning at indrette for mine Forældre en passende Aftægtsboliq bestaaende af Stue, Kjøkken og pisekammer samt en egen Skorsten og egen Indgang. I Stuen lader jeg opsætte en Kakkelovn og indretter i det hele taget Boligen efter mine Forældres egen Anvisning og saadan, som de ønske det, ligesom mine Forældre naturligvis er berettigede til at udtage af Gaardens Bohave, hvad de formener at have brug for paa Aftægten og forøvrigt raade over efter forgodtbefindende. Nær ved Aftægtsboligen, paa et for mine Forældre bekvemt Sted, giver jeg dem plads til Ildebrændsel i et særligt aflukket Rum, hvortil kun mine Forældre have adgang og nøgIer. Denne Aftægtsbolig holdes aarligt vedlige af Gaardens Eier saavel udvendig som indvendig uden udgift for mine Forældre i nogen Henseende.
Til Havejord udlægger jeg mine Forældre en Tredjedel af Gaardens Have fra den Nordre Ende, hvilken Jord mine Forældre gjøre sig saa nyttig, som de ville og kunne det. Det er i øvrigt en Selvfølge, at mine Forældre at beholde deres Ret til fri og uhindret Adgang overalt paa Eiendommen, dens Mark og Eng, samt Ret til Afbenyttelse af de overalt værende Indretninger, navnlig til af Gaardens Vand at tage det fornødne til eget brug.
2. Til Underholdning for mine Forældre leverer jeg eller Gaardens efterfølgende Eiere dem aarlig, saa længe de leve, følgende DeIe in Natura, nemlig:
4 Tdr Rug
2 Tdr toradet byg
4 Skjæpper Malt
2 Skjæpper Hvede
3 Tdr.Kartofler
6 Lispund fersk og godt Flæsk
6 Pund Fedt
2 slagtede fede Gæs
2 Lispund Faarekjød
12 pund ost og kontant 160 Kroner, skriver et Hundrede Tredsindstyve Kroner. Endvidere ugentlig 3 Pund nykjernet Smør og daglig 2 Potter nymalket Mælk i Tiden Maj til November og 1 Pot nymalket Mælk i Tiden November til Maj.
Foranstaaende Aftægtsydelser, der skulle være i enhver Henseende af gode og forsvarlige Varer og tilbringes mine ForæIdre ind i deres Bolig, bliver at levere til føIgende Tider, nemlig: Pengene, Fødevarerne og MaItet med Halvdelen hver 1.Maj og Halvdelen 1.November. De øvrige DeIe ved Markedstid eller kort forinden, hvis mine Forældre ønske det.
Endeligen er Gaardens Eier pligtig tiI at græsse og fodre 2 Faar og deres Yngel, saaledes som disse hvert Aar er, hvilke Faar og Yngel mine Forældre alene have Raadiqhed over. 
  18 okt. 2016
Jordemoder 1834
Jordemoder 1834
Fastansat Jordemoder "Madam" Dithmer, født Sofie Marie Columsee Født i Roskilde, gift Smith, senere gift med Murermester Hans Peter Dithmer, Holbæk
=====================
Eksamensprotokol over Jordemoderelever 3 .0ktober 1834:
Sofie "Smiths Kone": Eksamineret af Fenger Saxtorph og Hoppe .
=====================
Fra "Danmarks Jordemødre" af W Nellemose: Jordemoder eden.

Jeg lover og sværger, at jeg altid vil ha en Gud for Øie i mit fremtidige Kald og af yderste Flid troligen hjælpe Enhver, som min Hjælp begjærer, saavel den Fattige som den Rige. At jeg varligen vil omgaaes med baade Moderen og Fosteret, saa at dem ved min Uagtsomhed eller Forsømmelighed ingen Skade maa tilføies. At jeg ingen Fødsel i Dølgsmaal eller Barnemord vil for tie, som mig kan forekomme, men paa behørige Steder det tilkjendegive, hvem det end maatte være uden Persons Anseelse. At jeg endelig i det mig anbetroede Kald, saavel som i Liv og Levned mig saaledes forholde efter den mig givne Instrux, at Ingen med Guds Hjælp skal have Aarsag i nogen Maade sig over mig besvære.
Saa sandt Hjælpe mig Gud og Hans hel lige Ord. 
  10 mar. 2015
Holbæk Byråd 1892
Holbæk Byråd 1892
Rådhuset fra 1844 havde altid været for lille og efter 1900 blev lokaleforholdene helt umulige. Så kom der i 1908 en forespørgsel fra justitsministeriet om, hvorledes man vilde indrette lokaler til Landsretten, når den i Holbæk skulle nævningedomstol, og samtidig henstillede fængselsvæsnet, at der blev opført en ny arrestbygning. Byråd og amtsråd besluttede da i fællesskab at bygge et nyt rådhus. Beliggenheden diskuteres, men man bestemte sig for en grund i det gamle rådhuses have udvidet med et areal fra fattiggårdens og friskolens haver, egentlig en underlig beliggenhed bag ved byen, i stedet for oppe på hovedgaden. (I 1901 afslog de to råd et meget billigt tilbud om ”postgårdens” gamle grunde til opførsel af et rådhus.) Byrådet vedtog byggeriet den 17. december 1908, og efter anbefaling af Martin Nyrop antoges tegninger og planer af arkitekt Vilh. Fischer (søn af blikkenslager P.I. Fischer, Holbæk.) Arbejdet overtoges af tømmer V. Asmussen og murermester H.P. Dithmer og 18. september 1909 nedlagdes grundstenen. Som konduktør medvirkede arkitekt Vilh. Olsen. Resultatet blev et smugt og festligt hus i Nyrops stil, nok mere festligt end pragtisk indrettet til den daglige administration. Udgifterne androg 278.784 kr., hvoraf byen udredte ca. 89.000 kr. 
  10 mar. 2015

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I64 
Petersen, Hedvig Mathilde Catharina Dorthea Maria 
f. 15 okt. 1863  Kværkeby, Sorø  18 feb. 2020
I67 
Nielsen, Karen 
f. 10 nov. 1840  Ørslev, Ringsted  18 feb. 2020
I4170 
Rasmussen, Bernhard Rathmann 
f. 25 dec. 1903  Havdrup  18 feb. 2020
I2909 
Rasmussen, Arne Velschow 
f. 30 maj 1905  Østerbrogade 22, København  17 feb. 2020
I1486 
Rasmussen, Alfred Michael 
f. 27 okt. 1878  Roskilde  17 feb. 2020

Familier
     
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Mors Navn   Gift   Sidst ændret 
 F474 
 I1499  Johan Georg Probst  I1500  Charlotte Frederichsen  26 jan. 1803  13 feb. 2020
 F2316 
 I7241  Ove William Lesher Rasch  I7242  Magda Ragnhild Lund    9 feb. 2020
 F2315 
 I4436  Mogens Thylstrup Egeriis  I7239  Stine Inger Lund Rasch  12 okt. 1938  9 feb. 2020
 F2314 
 I7238  Jacob August Leopold Schmist  I7234  Inger Margrethe Egeriis Hansen  29 aug. 1924  8 feb. 2020
 F2313 
 I7235  Svend Aage Egeriis  I7237  Edle Merete Bogstrup Willumsen    8 feb. 2020


Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Bendt Johansen.