Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Alle medier


Match 1 til 50 fra 4,275     » Kun miniaturer

    1 2 3 4 5 ... 86» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Aftægtskontrakt
Aftægtskontrakt
Til aftægtsfolket

Til Ildebrændsel for Aftægtsfolkene leverer jeg og Efterfølgende Eiere dem aarlig i den tørre Sommertid 5 forsvarlige Læs Græstorv. 5 Tønder Kakkelovnskul af god Bonitet og 1/2 Favn Bogebrænde, hvilket frit hjemkøres, saves, hugges og indsættes i Aftægtsfolkenes eget Torve- og Brændehus.
Naar en af Aftægtsfolkene ved Døden afgaar, bortfalder Halvdelen af Fødevarerne, Kartoflerne, Flæsket, Faarekjodet og Pengene. Øvrige Ydelser vedbliver til den længst levendes dødelige Afgang. Naar mine Forældre eller den ene af dem ønsker det, er Gaardens Eier pligtig til at give dem fri Befordring med Fjedervogn, Kusk og 2 Heste til og fra den nærmeste Kjøbstad og til indenfor Herredets Grænser boende Slægt og Venner, dog skal saadan Befordring, der maa vare fra Morgen til Aften, ikke forlanges mere end 5 Gange aarligt og ingenlunde i den travle Pløie- og øosttid.
I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde er Gaardens Eier pligtig at pleie og passe mine Forældre efter bedste Evne samt lade hente Medicin, Læge og Præst til dem saa ofte, fornodent gjores.
Ved deres dødelige Afgang bekoste han dem en hæderlig Begravelse efter Sognets Skik og Brug mod herfor som Vederlag, hvad den længst levende maatte efterlade sig med Undtagelse af deres Gangklæder, som ved den længst levendes Død bliver at udlevere til Deling mellem samtlige Børn.
Skulle mine Forældre nogensinde ville forlade Gaarden med deres Aftægt, da er dette dem tilladt, og de kunne frit medtage de Gjenstande, som de havde udtaget til 'Brug paa Aftægten. Ydelserne leveres da som hidtil paa Aftægtfolkenes Bolig, forsaavidt denne er i selve Sognet. I modsat Fald paa det Sted i Sognet, med Undtagelse af Havejord og Befordringen, der bortfalder, uden Vederlag og saaledes, at der i Stedet for Smørret og Mælken leveres dem aarlig 140 Kroner, skriver et Hundredefyrretyve Kroner, Halvdelen 1. Maj og Halvdelen 1. November, dog staar det altid mine Forældre frit for at flytte tilbage til deres Aftægtsbolig i Gaarden , hvis de ønsker det, hvorefter Ydelserne indtræder i deres Helhed.
Til Sikkerhed for denne aftægtsmæssige Opfyldelse fra min og efterfølgende Eieres side giver jeg hermed mine Forældre, Hans Jensen og Bodil Jensdatter Prioritet og Panterettighed i den mig efter Skjøde, der tinglystes samtidig hermed, tilhørende Eiendom, Gaarden Matr.No.24 A., Rørvig By og Sogn, Odsherred med de til samme tilhørende lorder, der ere skyldsatte for Hartkorn 1 Td., 7 Sk., 1 Fjk.og 1 Alb. og Gammelskat 30 Rd. 3 Mark med denne Eiendoms øvrige rette tilhørende og Tilliggende. 
 
2
Aftægtskontrakt
Aftægtskontrakt
Jeg underskrevne Jens Hansen tilstaar og hermed vitterliggør. at jeg I dag ved at have skrevet Skjøde paa Gaarden Matr. No.24 A. Rørvig, derved har forpligtet mig til, ligesom jeg har forpligtet efterfølgende Eiere af bemeldte Ejendom at tilsvare mine Forældre. Hans Jensen og Bodil Jensen følgende for deres Livstid gjældende

1. I de tre vestre Fag af den til Gaarden hørende Stuebygning er jeg pligtig til paa min Bekostning at indrette for mine Forældre en passende Aftægtsboliq bestaaende af Stue, Kjøkken og pisekammer samt en egen Skorsten og egen Indgang. I Stuen lader jeg opsætte en Kakkelovn og indretter i det hele taget Boligen efter mine Forældres egen Anvisning og saadan, som de ønske det, ligesom mine Forældre naturligvis er berettigede til at udtage af Gaardens Bohave, hvad de formener at have brug for paa Aftægten og forøvrigt raade over efter forgodtbefindende. Nær ved Aftægtsboligen, paa et for mine Forældre bekvemt Sted, giver jeg dem plads til Ildebrændsel i et særligt aflukket Rum, hvortil kun mine Forældre have adgang og nøgIer. Denne Aftægtsbolig holdes aarligt vedlige af Gaardens Eier saavel udvendig som indvendig uden udgift for mine Forældre i nogen Henseende.
Til Havejord udlægger jeg mine Forældre en Tredjedel af Gaardens Have fra den Nordre Ende, hvilken Jord mine Forældre gjøre sig saa nyttig, som de ville og kunne det. Det er i øvrigt en Selvfølge, at mine Forældre at beholde deres Ret til fri og uhindret Adgang overalt paa Eiendommen, dens Mark og Eng, samt Ret til Afbenyttelse af de overalt værende Indretninger, navnlig til af Gaardens Vand at tage det fornødne til eget brug.
2. Til Underholdning for mine Forældre leverer jeg eller Gaardens efterfølgende Eiere dem aarlig, saa længe de leve, følgende DeIe in Natura, nemlig:
4 Tdr Rug
2 Tdr toradet byg
4 Skjæpper Malt
2 Skjæpper Hvede
3 Tdr.Kartofler
6 Lispund fersk og godt Flæsk
6 Pund Fedt
2 slagtede fede Gæs
2 Lispund Faarekjød
12 pund ost og kontant 160 Kroner, skriver et Hundrede Tredsindstyve Kroner. Endvidere ugentlig 3 Pund nykjernet Smør og daglig 2 Potter nymalket Mælk i Tiden Maj til November og 1 Pot nymalket Mælk i Tiden November til Maj.
Foranstaaende Aftægtsydelser, der skulle være i enhver Henseende af gode og forsvarlige Varer og tilbringes mine ForæIdre ind i deres Bolig, bliver at levere til føIgende Tider, nemlig: Pengene, Fødevarerne og MaItet med Halvdelen hver 1.Maj og Halvdelen 1.November. De øvrige DeIe ved Markedstid eller kort forinden, hvis mine Forældre ønske det.
Endeligen er Gaardens Eier pligtig tiI at græsse og fodre 2 Faar og deres Yngel, saaledes som disse hvert Aar er, hvilke Faar og Yngel mine Forældre alene have Raadiqhed over. 
 
3
Alice Pallesen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
4
Anders Peter Hauge
Anders Peter Hauge
Foto: Lars Hauge 
 
5
Andrea Cathrine Probst
Andrea Cathrine Probst
 
 
6
Andreas Ingvard Marius Mathiasen Krinte
Andreas Ingvard Marius Mathiasen Krinte
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
7
Ane Dorthea Hansen
Ane Dorthea Hansen
 
 
8
Ane Mette Kirstine Nielsen
Ane Mette Kirstine Nielsen
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
9
Anius Adolf Krintel
Anius Adolf Krintel
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
10
Anna Beuse
Anna Beuse
 
 
11
Anna Marie Petersen
Anna Marie Petersen
 
 
12
Anne Jacobsen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
13
Annelise Nielsen
Foto:Mogens Krintel

Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
14
Ansøgning om Dansk indfødtsret
Ansøgning om Dansk indfødtsret
Kjøbenhavns Politikammer d. 8. Maj 1911.

Til Kjøbenhavns Magistrat. Ved at tilbagesende hoslagte mig med den ærede Magistrats behagelige Skrivelse af d.25. Marts d.A. tilstillede Andragende med 28 Bilag, hvoriblandt 1 Vandre- og 1 Skudsmaalsbog, hvori Skomager Johan Eduard Julius, Just Hansen anholder om dansk Indfødsret, skal jeg, idet jeg vedlægger genpart af en i Anledning af Andragenet optaget Politirapport, ikke undlade tjenstligt at meddele, at der ved den af Politiet i den omhandlede Henseende anstillede Undersøgelse ikke er frem kommet noget, der for samme Vedkommende kunde være til hindre for, at Andragenet bevilges. 
 
15
Ansøgning om erindringsmedalje 1864
Ansøgning om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Peter Falkenberg
Fødselsdato 24-03-1831
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 14. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri: 1. kompagni
Tjenestenummer nr 36
Tjenestegørende fra 15. februar 1864 til 9. maj 1864
Grad Menig
Såret nej
Lazaret ja 30. april til 9. maj på Albani feltlazaret i Odense
Fanget i krigen nej
Pensionskasse og -nummer nej
Medlem af DVS og afdeling nej
Nuværende stilling: Skomager
Bopæl i Skive købstad
Adresse: Skomager A P Falkenberg Skive
Berettiget

Wedelfeldt 
 
16
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Jeppe Lauritsen Nahmensen
Fødselsdato: 28-07-1822
År for krigsdeltagelse: 1849-50 (I styrkelisten for Fyns Intendantur af 1/6 49 som Sygesergent på [kanikkelæses]
Afdeling: Først som sygesergent og fik siden krigsministeriets tiladelse at blive stillet.
Kompagni: Ved Trændepotet som stillingsmand, som skyldbogen udviser.
Tjenestenummer: No 1189
Tjenestegørende: 1849 og 20. oktober 1851
Grad: Først som Sygesergent frivillig og så stillet som Trænkusk. fml. beret.
Såret: Nej
Lazaret: I Slagelse
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS og afdeling: Har været, men er gået ud af det formedelst min kones forflyttelse som Jordmoder, har stået i Storheding filial.
Nuværende stilling: Klodsmager og træskomager
Bopæl: Almind pr Kolding, Vejle amt
Adresse: J.L. Nahmensen, klodsmager, Almind pr Kolding
Yderligere: Født i Haderslev i det Slesvigske

Generalstaben.

Berettiget, Stiernholm 
 
17
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
navn:Haagen Nicolai Glad
Født: 21-05-1824
Hvilke krige: 1848 og 1849
Skib: Fregatten Galathea
Hærafdeling: Nej
Rullebetegnelse Helbefaren. København amts 28 lægd løbenr. 486.
Ansat i søværnet: Nej
Menig eller befalingsmand: Matros
Såret i krigen: Nej
Ligget på Lazerat: Nej
fanget i krigen: Nej
Pension: Nej
Nuværende stilling: Styrmand
Nuværende bopæl: København
Nuværende arbejde: Dragør.
Yderlig: Berettiget
(Helbefaren af staden København P. 1686) 
 
18
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Anders Peter Winkelmann
Amt: København
Herred: V
Født: 22-12-1822
Krig: 1848-50
Afdeling: 1. Artilleriregiment
Kompagni: Halvbatteriet Jonquières
Nummer: Erindres ikke (Forst. Nr. 20)
Deltog: Fra April 1848 til Hjempermissionen 1850
Grad: Menig ( Trainkonstabel )
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Medlem af Københavns Afdeling Nr. 27.299
Stilling: Politibetjent i Københavns Politi Nr. 54
Bopæl: København
Adresse: Dronningens Tværgade Nr. 29, 2. Sal
Andet: fødested Frue Kirkegaard Berettiget 
 
19
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Frederik Jørgen Christian Elsner
Amt: København
Herred: E
Født: 07-10-1842
Krig: 1864
Afdeling: 11. Infanteriregiment
Kompagni: 3. Kompagni
Nummer: 250 - 20
Deltog: fra 19. Marts til 31. December 1864
Grad: Underkorporal
Såret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Stilling: Murer
Bopæl: København
Adresse: Tjørnegade Nr. 4 Stuen - Nørrebro 
 
20
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Olivius Westrin
Fødselsdato: 16-05-1837
År for krigsdeltagelse: 1863-64
Afdeling: 5. Regiment
Kompagni: 1. Kompagni
Tjenestenummer: Nr 63
Tjenestegørende: Fra 20 Mai 1860 - Septbr 1861.
Indkaldt 1 Decbr 1863 og hjemsendt i August 1864
Grad: Ja
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS: Afdeling Odense Nr 9080
Nuværende stilling: Skomager
Bopæl: Odense
Adresse: Skomager A.O.Westrin, Vestergade Nr 62, Odense
Yderligere: Berettiget 
 
21
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Carl Theodor Westrin
Fødselsdato: 16-05-1840
År for krigsdeltagelse: 1864
Afdeling: Fodgarden (Garden til Fods)
Kompagni: Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer: 1233
Tjenestegørende: 12. Januar 1864 - til den 1. Juni 1865
Grad: Menig - Militærarbejder
Såret: Nej
Lazaret: Nrj
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS: Frederiksberg Afdeling Nr. 20424
Nuværende stilling: Murersvend
Bopæl: Frederiksberg (Københavns Amt)
Adresse: Schønbergsgade Nr. 22, 2. Sal
Yderligere: Berettiget 
 
22
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Jens Lydiksen
Amt: Præstø
Herred: Bårse Herred
Født: 09-01-1831
Krig: 1864
Afdeling: 12 Infanteriregiment
Kompagni: 1. Kompagni
Nummer: 269
Deltog: 14 Januar - 15 maj
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Arbejdsmand
Bopæl: Øster Egesborg sogn. Lekkende By, Præstø Amt, Bårse Herred
Adresse: Huusmand Jens Lydiksen, Lækkende
Andet: Berettiget 
 
23
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Jørgen Westring
Amt: Odense
Herred: Odense
Født: 27-02-1837
Krig: 1864
Afdeling: 19. Bataljon
Kompagni: 1. Kompagni
Nummer: Nr 86
Deltog: 4 Gange Soldat, Datoer erindres ej
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nei
Våbenbroder: Nei
Stilling: Skomager
Bopæl: Odense
Adresse: Skomager A.J.Westring, Nedergade Nr 8, Odense
Andet: Berettiget 
 
24
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Søren Madsen Boldsen
Amt: Randers
Herred: Støvring Herred
Født: 06-06-1835
Krig: 1864
Afdeling: Kgl. Livgarde til fods
Kompagni: 1. Kompani
Nummer: 21
Deltog: 14. juni 1857
Grad: Underkorporal
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Landmand
Bopæl: Støvring
Adresse: Søren Madsen Boldsen, Støvring Præstegaard
Andet: Berettiget 
 
25
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Anders Christian Laustsen (Ulbjerg eller Nedermøllehus)
Amt: Viborg
Herred: Viborg
Født: 19-10-1831
Krig: 1864
Afdeling: 14. Regiment
Kompagni: 2. Kompagni
Nummer: 63
Deltog: I februar 1864 til sidst i maj s.a. (samme år)
Grad: Menig (tilføjet ´2/63´)
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Ejer af et lille sted på Viborg købstads mark kaldet Christianshåb
Bopæl: Christianshåb pr. Viborg mark
Adresse: Landmand And. Chr. Laustsen, Christianshåb pr. Viborg mark. Afleveres hos kæmner A. Reimer
Andet: Det tilføjes ærbødigst, at grunden til, at denne ansøgning ej før er indgiven, er den,
at jeg ikke troede at krigerne fra 1864 fik nogle medaljer.
Jeg beder indstændig end nu at måtte komme i betragtning.
Den 17. marts 18(?)2 Ærbødigst A.C. Laustsen. 
 
26
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Anton Frederik Lauritz Wulff
Amt: København
Herred: L - Ø
Født: 11-08-1831
Krig: 1848-50 + 1864
Afdeling: I 12. Bataljon
Kompagni: I 3. og 1. Kompagni
Nummer: Nr. 10 - 2
Deltog: Fra 20. marts 1849 til 27. juni 1874
Grad: som frivillig skarpskytte - fourer - menig
Pension: Pension, Pensionsbrevets nr. 1933
Våbenbroder: Medlem i den Københavnske afdeling, nr. 1029
Stilling: Skriver i Ekspeditionskontoret for Toldsager under Generaldirektoratet for Skattevæsenet
Bopæl: København
Adresse: Nørrebrogade 52, 4. sal, København 
 
27
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Rasmus Axelsen
Amt: Svendborg
Herred: Gudme Herred
Født: 23-01-1838
Krig: 1864
Afdeling: 19. Infanteribataljon
Kompagni: 5. Kompagni
Nummer: Nr 294
Deltog: 1ste November til 16 August
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: i Frederits og ved Bogense
Fanget: Nej
Pension: nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Husmand og Murer
Bopæl: Svendborg Amt, Gudme Herred, Ringe Sogn, Rynkeby
Adresse: Murer Rasmus Axelsen , Ringe, Rynkeby By 
 
28
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Hans Axelsen
Amt: Odense
Herred: Assens Herred
Født: 15-04-1832
Krig: 1864
Afdeling: 17. Regiment
Kompagni: 4. Kompagni
Nummer: 248
Deltog: 14.01.1864-15.05.1864
Grad: Menig
Såret: nej
Lazaret: nej
Fanget: nej
Pension: nej
Våbenbroder: nej
Stilling: Husmand
Bopæl: Odense amt, Aasum herred, Nørre Lyndelse sogn, Søsted
Adresse: Søsted, Nørre Lyndelse sogn pr. Odense
Andet: Berettiget 
 
29
Arthur Wilfred Krintel
Arthur Wilfred Krintel
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
30
Astrid Ramstrup Aaes
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
31
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
32
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
33
Attest fra fattigvæsnet 1909
Attest fra fattigvæsnet 1909
Carl Edvard Frydensberg 
 
34
Aurelia Hansen
Aurelia Hansen
 
 
35
Axel Johansen
Axel Johansen
 
 
36
Begravelsesprotokol 1885
Begravelsesprotokol 1885
København 
 
37
Begravelsesprotokol 1887
Begravelsesprotokol 1887
København 
 
38
Begravelsesprotokol 1894
Begravelsesprotokol 1894
København 
 
39
Begravelsesprotokol 1915
Begravelsesprotokol 1915
København 
 
40
Bendt Johansen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
41
Bente Schick
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
42
Bernhard Beuse
Bernhard Beuse
 
 
43
Bernhard Marius Hilmark Hansen
Bernhard Marius Hilmark Hansen
 
 
44
Bettina therese Ramstrup
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
45
Birgit Elsner Schmidt
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
46
Borgerlig viet 1813
Borgerlig viet 1813
København 
 
47
Borgerlig viet 1850
Borgerlig viet 1850
København 
 
48
Borgerlig viet 1882
Borgerlig viet 1882
København 
 
49
Borgerlig viet 1888
Borgerlig viet 1888
København 
 
50
Borgerlig viet 1899
Borgerlig viet 1899
København 
 

    1 2 3 4 5 ... 86» Næste»

Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Bendt Johansen.