Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Alle medier


Match 1 til 50 fra 3,985     » Kun miniaturer

    1 2 3 4 5 ... 80» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Aftægtskontrakt
Aftægtskontrakt
Til aftægtsfolket

Til Ildebrændsel for Aftægtsfolkene leverer jeg og Efterfølgende Eiere dem aarlig i den tørre Sommertid 5 forsvarlige Læs Græstorv. 5 Tønder Kakkelovnskul af god Bonitet og 1/2 Favn Bogebrænde, hvilket frit hjemkøres, saves, hugges og indsættes i Aftægtsfolkenes eget Torve- og Brændehus.
Naar en af Aftægtsfolkene ved Døden afgaar, bortfalder Halvdelen af Fødevarerne, Kartoflerne, Flæsket, Faarekjodet og Pengene. Øvrige Ydelser vedbliver til den længst levendes dødelige Afgang. Naar mine Forældre eller den ene af dem ønsker det, er Gaardens Eier pligtig til at give dem fri Befordring med Fjedervogn, Kusk og 2 Heste til og fra den nærmeste Kjøbstad og til indenfor Herredets Grænser boende Slægt og Venner, dog skal saadan Befordring, der maa vare fra Morgen til Aften, ikke forlanges mere end 5 Gange aarligt og ingenlunde i den travle Pløie- og øosttid.
I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde er Gaardens Eier pligtig at pleie og passe mine Forældre efter bedste Evne samt lade hente Medicin, Læge og Præst til dem saa ofte, fornodent gjores.
Ved deres dødelige Afgang bekoste han dem en hæderlig Begravelse efter Sognets Skik og Brug mod herfor som Vederlag, hvad den længst levende maatte efterlade sig med Undtagelse af deres Gangklæder, som ved den længst levendes Død bliver at udlevere til Deling mellem samtlige Børn.
Skulle mine Forældre nogensinde ville forlade Gaarden med deres Aftægt, da er dette dem tilladt, og de kunne frit medtage de Gjenstande, som de havde udtaget til 'Brug paa Aftægten. Ydelserne leveres da som hidtil paa Aftægtfolkenes Bolig, forsaavidt denne er i selve Sognet. I modsat Fald paa det Sted i Sognet, med Undtagelse af Havejord og Befordringen, der bortfalder, uden Vederlag og saaledes, at der i Stedet for Smørret og Mælken leveres dem aarlig 140 Kroner, skriver et Hundredefyrretyve Kroner, Halvdelen 1. Maj og Halvdelen 1. November, dog staar det altid mine Forældre frit for at flytte tilbage til deres Aftægtsbolig i Gaarden , hvis de ønsker det, hvorefter Ydelserne indtræder i deres Helhed.
Til Sikkerhed for denne aftægtsmæssige Opfyldelse fra min og efterfølgende Eieres side giver jeg hermed mine Forældre, Hans Jensen og Bodil Jensdatter Prioritet og Panterettighed i den mig efter Skjøde, der tinglystes samtidig hermed, tilhørende Eiendom, Gaarden Matr.No.24 A., Rørvig By og Sogn, Odsherred med de til samme tilhørende lorder, der ere skyldsatte for Hartkorn 1 Td., 7 Sk., 1 Fjk.og 1 Alb. og Gammelskat 30 Rd. 3 Mark med denne Eiendoms øvrige rette tilhørende og Tilliggende. 
 
2
Aftægtskontrakt
Aftægtskontrakt
Jeg underskrevne Jens Hansen tilstaar og hermed vitterliggør. at jeg I dag ved at have skrevet Skjøde paa Gaarden Matr. No.24 A. Rørvig, derved har forpligtet mig til, ligesom jeg har forpligtet efterfølgende Eiere af bemeldte Ejendom at tilsvare mine Forældre. Hans Jensen og Bodil Jensen følgende for deres Livstid gjældende

1. I de tre vestre Fag af den til Gaarden hørende Stuebygning er jeg pligtig til paa min Bekostning at indrette for mine Forældre en passende Aftægtsboliq bestaaende af Stue, Kjøkken og pisekammer samt en egen Skorsten og egen Indgang. I Stuen lader jeg opsætte en Kakkelovn og indretter i det hele taget Boligen efter mine Forældres egen Anvisning og saadan, som de ønske det, ligesom mine Forældre naturligvis er berettigede til at udtage af Gaardens Bohave, hvad de formener at have brug for paa Aftægten og forøvrigt raade over efter forgodtbefindende. Nær ved Aftægtsboligen, paa et for mine Forældre bekvemt Sted, giver jeg dem plads til Ildebrændsel i et særligt aflukket Rum, hvortil kun mine Forældre have adgang og nøgIer. Denne Aftægtsbolig holdes aarligt vedlige af Gaardens Eier saavel udvendig som indvendig uden udgift for mine Forældre i nogen Henseende.
Til Havejord udlægger jeg mine Forældre en Tredjedel af Gaardens Have fra den Nordre Ende, hvilken Jord mine Forældre gjøre sig saa nyttig, som de ville og kunne det. Det er i øvrigt en Selvfølge, at mine Forældre at beholde deres Ret til fri og uhindret Adgang overalt paa Eiendommen, dens Mark og Eng, samt Ret til Afbenyttelse af de overalt værende Indretninger, navnlig til af Gaardens Vand at tage det fornødne til eget brug.
2. Til Underholdning for mine Forældre leverer jeg eller Gaardens efterfølgende Eiere dem aarlig, saa længe de leve, følgende DeIe in Natura, nemlig:
4 Tdr Rug
2 Tdr toradet byg
4 Skjæpper Malt
2 Skjæpper Hvede
3 Tdr.Kartofler
6 Lispund fersk og godt Flæsk
6 Pund Fedt
2 slagtede fede Gæs
2 Lispund Faarekjød
12 pund ost og kontant 160 Kroner, skriver et Hundrede Tredsindstyve Kroner. Endvidere ugentlig 3 Pund nykjernet Smør og daglig 2 Potter nymalket Mælk i Tiden Maj til November og 1 Pot nymalket Mælk i Tiden November til Maj.
Foranstaaende Aftægtsydelser, der skulle være i enhver Henseende af gode og forsvarlige Varer og tilbringes mine ForæIdre ind i deres Bolig, bliver at levere til føIgende Tider, nemlig: Pengene, Fødevarerne og MaItet med Halvdelen hver 1.Maj og Halvdelen 1.November. De øvrige DeIe ved Markedstid eller kort forinden, hvis mine Forældre ønske det.
Endeligen er Gaardens Eier pligtig tiI at græsse og fodre 2 Faar og deres Yngel, saaledes som disse hvert Aar er, hvilke Faar og Yngel mine Forældre alene have Raadiqhed over. 
 
3
Alice Pallesen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
4
Anders Peter Hauge
Anders Peter Hauge
Foto: Lars Hauge 
 
5
Andrea Cathrine Probst
Andrea Cathrine Probst
 
 
6
Andreas Ingvard Marius Mathiasen Krinte
Andreas Ingvard Marius Mathiasen Krinte
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
7
Ane Dorthea Hansen
Ane Dorthea Hansen
 
 
8
Ane Mette Kirstine Nielsen
Ane Mette Kirstine Nielsen
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
9
Anius Adolf Krintel
Anius Adolf Krintel
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
10
Anna Beuse
Anna Beuse
 
 
11
Anna Marie Petersen
Anna Marie Petersen
 
 
12
Anne Jacobsen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
13
Annelise Nielsen
Foto:Mogens Krintel

Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
14
Ansøgning om Dansk indfødtsret
Ansøgning om Dansk indfødtsret
Kjøbenhavns Politikammer d. 8. Maj 1911.

Til Kjøbenhavns Magistrat. Ved at tilbagesende hoslagte mig med den ærede Magistrats behagelige Skrivelse af d.25. Marts d.A. tilstillede Andragende med 28 Bilag, hvoriblandt 1 Vandre- og 1 Skudsmaalsbog, hvori Skomager Johan Eduard Julius, Just Hansen anholder om dansk Indfødsret, skal jeg, idet jeg vedlægger genpart af en i Anledning af Andragenet optaget Politirapport, ikke undlade tjenstligt at meddele, at der ved den af Politiet i den omhandlede Henseende anstillede Undersøgelse ikke er frem kommet noget, der for samme Vedkommende kunde være til hindre for, at Andragenet bevilges. 
 
15
Arthur Wilfred Krintel
Arthur Wilfred Krintel
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
16
Astrid Ramstrup Aaes
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
17
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
18
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
19
Attest fra fattigvæsnet 1909
Attest fra fattigvæsnet 1909
Carl Edvard Frydensberg 
 
20
Aurelia Hansen
Aurelia Hansen
 
 
21
Axel Johansen
Axel Johansen
 
 
22
Begravelsesprotokol 1885
Begravelsesprotokol 1885
København 
 
23
Begravelsesprotokol 1887
Begravelsesprotokol 1887
København 
 
24
Begravelsesprotokol 1894
Begravelsesprotokol 1894
København 
 
25
Bendt Johansen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
26
Bente Schick
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
27
Bernhard Beuse
Bernhard Beuse
 
 
28
Bernhard Marius Hilmark Hansen
Bernhard Marius Hilmark Hansen
 
 
29
Bettina therese Ramstrup
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
30
Birgit Elsner Schmidt
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
31
Borgerlig viet 1813
Borgerlig viet 1813
København 
 
32
Borgerlig viet 1850
Borgerlig viet 1850
København 
 
33
Borgerlig viet 1882
Borgerlig viet 1882
København 
 
34
Borgerlig viet 1888
Borgerlig viet 1888
København 
 
35
Borgerlig viet 1899
Borgerlig viet 1899
København 
 
36
Borgerlig viet 1900
Borgerlig viet 1900
København 
 
37
Borgerlig viet 1901
Borgerlig viet 1901
København 
 
38
Borgerlig viet 1904
Borgerlig viet 1904
København 
 
39
Borgerlig viet 1907
Borgerlig viet 1907
København 
 
40
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
41
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
42
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
43
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
44
Borgerlig viet 1911
Borgerlig viet 1911
København 
 
45
Borgerlig viet 1912
Borgerlig viet 1912
København 
 
46
Borgerlig viet 1912
Borgerlig viet 1912
København 
 
47
Borgerlig viet 1912
Borgerlig viet 1912
København 
 
48
Borgerlig viet 1914
Borgerlig viet 1914
København 
 
49
Borgerlig viet 1914
Borgerlig viet 1914
København 
 
50
Borgerlig viet 1915
Borgerlig viet 1915
København 
 

    1 2 3 4 5 ... 80» Næste»

Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Bendt Johansen.